Tập đoàn Nhiệt Điện AES Hoa Kỳ
P302, 6 P.Nhà Thờ, Q.Hoan Kiem, Ha Noi
Điện thoại: +84 4 3 9333 580 Fax: +84 4 3 9333 579
Emai: info.mongduong@aes.com
recruitment.aes-vcm@aes.com (Tuyển dụng)
Website: www.aesvcmmongduongpower.com.vn