Website đươc xây dựng với những tính năng năng mạnh mẽ hỗ trợ tối đa thao tác người dùng và giúp người quản trị có thể dễ dàng quản lý toàn bộ hệ thống.