Biso cần những thông tin cơ bản bao gồm: bài viết giới thiệu, thông tin liên hệ, thư ngỏ, lời mở đầu, lịch sử phát triển, văn hoá doanh nghiệp, giá trị cốt lõi… để Biso thiết kế. Dựa vào nội dung đó, Biso sẽ đưa ra phương án thiết kế tốt nhất đem lại hiệu quả truyền tải thông tin trên website.