Doanh nghiệp thanh toán 100% giá trị hợp đồng ngay sau khi hai bên ký kết Hợp đồng dịch vụ Email doanh nghiệp. kết.