Biso sẽ sao lưu và khôi phục dữ liệu website khi có yêu cầu từ doanh nghiệp (các bản sao lưu được lưu trong vòng 10 ngày gần nhất).