Hệ thống Email không có tính năng sao lưu dữ liệu. Nên doanh nghiệp có thể dùng Outlook để tải về máy tính cá nhân.