Website cho phép người quản trị chỉ cần sử dụng một hệ thống duy nhất để quản lý toàn bộ nghiệp vụ quản lý tour trên internet: Quản lý chương trình tour, quản lý đặt tour, quản lý khách hàng và quản lý thông tin, dịch vụ liên quan.