Website được xây dựng và chuẩn hóa theo các nghiệp vụ của người quản lý, giúp người quản lý có thể dễ dàng quản trị hệ thống và nội dung trên website.