Biso sẽ không hoàn tiền đã thanh toán khi doanh nghiệp đơn phương yêu cầu huỷ hợp đồng trong mọi trường hợp.