Biso sẽ hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng và quản lý hệ thống máy chủ lưu trữ. Đảm bảo doanh nghiệp có thể tao tác thành thục.