Website cho phép tích hợp hầu hết các loại tiền tệ và ngôn ngữ phổ biến trên thế giới. Giúp khách sạn có thể dễ dàng xây dựng một website cung cấp dịch vụ đến khách hàng toàn cầu. (Thêm loại tiền tệ và ngôn ngữ tính phí cộng thêm 25% giá trị website)