Biso sẽ giữ bí mật các tài liệu, thông tin, và nghiệp vụ của doanh nghiệp trong hợp đồng dịch vụ Email.