Biso bảo trì miễn phí và bảo hành vĩnh viễn toàn bộ hệ thống về mặt kỹ thuật cho khách hàng, không bao gồm nội dung được cập nhật trên website.