Biso bảo hành toàn bộ hệ thống máy chủ lưu trữ trong thời gian sử dụng được quy định trong hợp đồng hai bên đã ký kết.